သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္မွခြင့္ျပဳခဲ့

更多精采内容请下载官方APP: 苹果(iPhone)、安卓(Android)安卓国内下载(APK)
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္မွခြင့္ျပဳခဲ့google

          ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၉၂ ဒသမ ၆၈ သန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၄၅ ဒသမ ၄၉ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္မည့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစက္ရံုကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ဘဲလင္းေက်းရြာ၊၂၃ဝ KV ဓာတ္အားခြဲရံုတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူက တင္ျပလာေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႕ႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႕ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား စိစစ္ျခင္း၊ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွ့မႈ ေကာ္မရွင္ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရွိၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႕ သံုးခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႕သံုးခုတို႕ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၃၂၇ ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္တို႕တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ငါးတင္ငါးခ်ဆိပ္ခံတံတား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊Treated Water Supply ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းတို႕ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source:Pyi Myanmar